Unset [151546]
14/03/2022 12:45:20 AM

Mọi người giúp mình 3 cầu bài tập này nhé. Mình chưa hiểu ạ. Mình cảm ơn nhiều.

Bài 1: Một hộp gồm ba bi xanh, bốn bi trắng và năm bi đỏ.Từ hộp lấy ngẫu nhiên, lần lượt, không hoàn lại từng bi cho đến khi gặp
được bi đỏ thì dừng.Tìm xác suất để:
a) Có hai bi trắng và một bi xanh được lấy ra.
b) Không có bi trắng nào được lấy ra.
Bài 2: Giờ bài tập giáo viên ra một bài toán. Lớp có 30 học sinh nhưng chỉ có 6 bạn giải được bài này. Giáo viên gọi ngẫu nhiên từng học sinh cho đến khi có một học sinh giải được thì không gọi nữa. Tính xác suất để giáo viên gọi đến học sinh thứ tư.
Bài 3: Một lô hàng gồm 100 sản phẩm có 6% là phế phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên lần lượt 6 sản phẩm không hoàn lại. Nếu có ít nhất một phế phẩm thì không mua hàng. Tìm xác suất lô hàng được mua.

Xác suất - thống kê 2 câu trả lời 103 lượt xem

2 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.