Unset [110777]
09/09/2020 10:32:27 PM

mọi người giup hộ mình câu này với ạ

cho phương trình 

sin3x+sinx-2cos^2x=m

tìm m để phương trình có 6 nghiệm thuộc [0;pi]

   
   
   
Toán Học 0 câu trả lời 467 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.