chauntnbd [113942]
25/10/2020 11:03:39 PM

mọi người giúp em giải câu này với ạ!!!!

Toán Học 26/10/2020 4:15:51 PM 1 câu trả lời 382 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 23:18 26-10-2020

Xét $u = f(x) + m + 1 \Rightarrow \left\{ \begin{gathered} \mathop {\min }\limits_{[ - 1;1]} u = \mathop {\min }\limits_{[ - 1;1]} f(x) + m + 1 = m - 1 \hfill \\ \mathop {\max }\limits_{[ - 1;1]} u = \mathop {\max }\limits_{[ - 1;1]} f(x) + m + 1 = m + 3 \hfill \\ \end{gathered} \right..$

 

Vì vậy $\mathop {\max }\limits_{[ - 1;1]} g(x) = \max \left\{ {{{(m - 1)}^2},{{(m + 3)}^2}} \right\} = 9 \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} \left\{ \begin{gathered} {(m - 1)^2} = 9 \hfill \\ {(m - 1)^2} \geqslant {(m + 3)^2} \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \left\{ \begin{gathered} {(m + 3)^2} = 9 \hfill \\ {(m + 3)^2} > {(m - 1)^2} \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} m = - 2 \hfill \\ m = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..$ Chọn đáp án A.

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.