Gai Xuong R?ng [18189]
28/10/2019 7:24:21 PM

Mọi người giúp em câu này với ạ \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {x - 1} \right)\sin \left( {\frac{{2\pi }}{{x - 1}}} \right) = 0.\]

Tính giới hạn \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {x - 1} \right)\sin \left( {\frac{{2\pi }}{{x - 1}}} \right) = 0.\]

Giải tích 28/10/2019 7:30:10 PM 1 câu trả lời 396 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 19:29 28-10-2019

\[0 \leqslant \left| {\left( {x - 1} \right)\sin \left( {\frac{{2\pi }}{{x - 1}}} \right)} \right| \leqslant \left| {x - 1} \right| \to 0\left( {x \to 1} \right) \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {x - 1} \right)\sin \left( {\frac{{2\pi }}{{x - 1}}} \right) = 0.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.