goldenboy27 [112220] Đã mua 1 khóa học
10/11/2020 8:03:32 PM

Mọi người giúp em câu BPT lớp 11 với ạ

Mọi người giúp em câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 429 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 01:04 13-11-2020

$2\left| x-a-1 \right|+2{{x}^{2}}+2>{{x}^{2}}+2(a+1)x,\forall x\Leftrightarrow 2\left| x-a-1 \right|+{{x}^{2}}-2(a+1)x+2>0,\forall x$

Đặt $t=x-a-1\Leftrightarrow x=t+a+1$ khi đó yêu cầu bài toán tương đương với

$2\left| t \right|+{{\left( t+a+1 \right)}^{2}}-2(a+1)(t+a+1)>0,\forall t\Leftrightarrow {{t}^{2}}+2\left| t \right|-{{(a+1)}^{2}}>0,\forall t.$

Yêu cầu cuối không đúng tại $t=0$ vì khi đó $VT=-{{(a+1)}^{2}}\le 0.$ Vậy không có số thực a nào thoả mãn.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.