Huuhuy2001 [31888]
15/05/2019 11:37:19 PM

Mọi người giúp em câu 49 với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 585 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:09 17-05-2019

Ta có \[I=\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)dx}-\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}=\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)dx}-1.\]

Có \[f\left( x \right)=\frac{f\left( 2x \right)-x}{3}\Rightarrow \int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}=\frac{1}{3}\int\limits_{0}^{1}{f\left( 2x \right)dx}-\frac{1}{6}.\]

Đặt $t=2x\Rightarrow \frac{dt}{2}=dx,$ đổi cận $\left[ 0;1 \right]\to \left[ 0;2 \right].$  Vậy $\frac{1}{3}\int\limits_{0}^{1}{f\left( 2x \right)dx}=\frac{1}{6}\int\limits_{0}^{2}{f\left( t \right)dt}.$

Theo đề bài $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}=1\Leftrightarrow \frac{1}{6}\int\limits_{0}^{2}{f\left( t \right)dt}=1+\frac{1}{6}\Rightarrow \int\limits_{0}^{2}{f\left( t \right)dt}=7\Rightarrow I=7-1=6.$

Chọn đáp án C. (3)

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:52 16-05-2019

f(x) em thay bằng (f(2x)+x)/3 rồi đặt t=x/2 để chuyển về 2f(t)dt cận 0 đến 2

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.