Nguyễn Thị Yến Mai [66875] Đã mua 1 khóa học
01/03/2019 6:45:50 PM

mọi người giúp em bài đồ thị với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 455 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:19 02-03-2019

Nhìn đồ thị ta có $f'(x)=k(x-a)(x-b)^2(x-c), k>0.$

Ta có $g'(x)=3x^2.f'(|x^3|), \forall x \ne 0$ và hàm số $g(x)$ nhận $x=0$ là 1 điểm cực trị.

Phương trình $g'(x)=0 \Leftrightarrow k.3x^2(|x^3|-a)(|x^3|-b)^2.(|x^3|-c)=0.$

Do $3x^2 \ge 0, (|x^3|-b)^2 \ge 0,$ nên hàm số không đổi dấu khi đi qua nghiệm của pt $3x^2=0; |x^3|-b=0.$

Xét $|x^3|-a=0 \Leftrightarrow |x|=\sqrt[3]{a} <0$ nên phương trình vô nghiệm, $pt |x^3|-c=0 \Leftrightarrow |x|=\sqrt[3]{c}>0 \Rightarrow x= \pm \sqrt[3]{c}.$

Vậy phương trình $g'(x)=0$ có 2 nghiệm đơn là $x=\pm \sqrt[3]{c}.$

Vậy hàm số $g(x)$ có tổng cộng 3 điểm cực trị.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:09 02-03-2019

Em xem bài dạng như thế này trong Pro Xmax đi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.