myduyen816836 [173165]
03/09/2023 1:50:06 PM

mọi người giải thích chỗ này giúp mình với ạ

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng �=−2�+�y=2x+m cắt đồ thị (�)(H) của hàm số �=2�+3�+2y=2x+3x+2 tại hai điểm�, �A, B phân biệt sao cho �=�12018+�22018P=k20181+k20182 đạt giá trị nhỏ nhất (với �1,�2k1,k2 là hệ số góc của tiếp tuyến tại �, �A, B của đồ thị (�)(H)

 

Toán Học 03/09/2023 2:31:35 PM 0 câu trả lời 233 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.