DungNaSa [76918]
14/12/2019 11:55:34 PM

Mọi người chứng minh giúp em câu này ạ

Một hình trụ (T) có bán kính đáy R,R, một điểm S nằm bên trong hình trụ cách trục của hình trụ một khoảng bằng h. Một đường thẳng d đi qua S và tạo với trục của hình trụ một góc ααvà cắt hình trụ tại hai điểm phân biệt M,N.M,N. Tính SM.SNSM.SN theo R, h và α.

Toán Học 0 câu trả lời 505 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.