mtriet100505 [164259]
18/12/2022 2:58:16 PM

Mng ơi cho e hỏi câu 45 với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 106 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 17:59 19-12-2022

Ta có ${{e}^{3x+5y-10}}-{{e}^{x+3y-9}}=1-2x-2y$$\Leftrightarrow {{e}^{3x+5y-10}}+3x+5y-10={{e}^{x+3y-9}}+x+3y-9$

$\Leftrightarrow 3x+5y-10=x+3y-9$ do hàm số $f\left( t \right)={{e}^{t}}+t$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

Khi đó rút $2y=1-2x$ thay vào điều kiện còn lại ta được

$\log _{5}^{2}\left( x+5 \right)-\left( m+6 \right){{\log }_{5}}\left( x+5 \right)+{{m}^{2}}+9=0$ có nghiệm

$\Leftrightarrow {{\Delta }_{{{\log }_{5}}\left( x+5 \right)}}\ge 0\Leftrightarrow {{\left( m+6 \right)}^{2}}-4\left( {{m}^{2}}+9 \right)\ge 0\Leftrightarrow 0\le m\le 4.$     

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.