thang2662003@gmail.com [110237]
02/09/2020 10:31:33 PM

Mng giúp e câu này với

x + log3(x-1) > 3

Toán Học 02/09/2020 10:32:41 PM 0 câu trả lời 466 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.