danghoang612002 [7587]
09/02/2020 1:03:16 PM

mn giupsem câu này vói ạ

Cho hinh chóp SABC có đáy là tam giac vuông cân ở đỉnh C va SA vuong (ABC) SC=a goi x là góc giữa (scb) va (abc) để thể tích khối chóp lón nhất Gía trị cosx bằng ??

Toán Học 0 câu trả lời 430 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.