KCN [12025]
09/04/2019 11:15:27 PM

min max số phức - câu 5 ạ

Toán Học 1 câu trả lời 676 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 11:42 10-04-2019

Có $\left| {2z + 1} \right| = \left| {2(z - 1) + 3} \right| \leqslant \left| {2(z - 1)} \right| + \left| 3 \right| = 2\left| {z - 1} \right| + 3 = 2.4 + 3 = 11.$ Chọn đáp án B.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.