Yên Chi [44616]
28/11/2018 3:00:13 PM

Min max logaritt

Toán Học 3 câu trả lời 851 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 15:36 28-11-2018

Gọi $C\left( x;{{e}^{-{{x}^{2}}}} \right),D\left( x;0 \right),A\left( -x;0 \right),B\left( -x;{{e}^{-{{x}^{2}}}} \right),x>0.$

Khi đó $AB={{e}^{-{{x}^{2}}}},BC=2x.$

$S(x)=2x{{e}^{-{{x}^{2}}}},S'\left( x \right)=2{{e}^{-{{x}^{2}}}}-4{{x}^{2}}{{e}^{-{{x}^{2}}}}={{e}^{-{{x}^{2}}}}\left( 2-4{{x}^{2}} \right).$

$S'(x)=0 \Leftrightarrow x=\pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$

BBT: 

Chọn đáp án A.

1
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 16:03 28-11-2018

mấy lần e hỏi trong phần giải của vted mà chẳng có ai trả lời, e hỏi luôn ở đay vậy

1
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 15:58 28-11-2018

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.