Unset [146545]
18/11/2021 9:12:42 PM

Ma Trận lũy thừa

Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n thỏa mãn A^2019=0 và A+2019B=AB. Chứng minh rằng hệ phương trình thuần nhất có ma trận hệ số B vô số nghiệm.

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 25 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.