LinhPhuongggg [128998]
16/06/2021 7:29:43 AM

làm sao để tìm ra điểm C' và tại sao SC'/SC=SA ^2 / SC^2 vậy thầy

Toán Học 16/06/2021 7:34:00 AM 0 câu trả lời 307 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.