QuangÐ?o [94728]
03/05/2020 11:22:15 PM

làm giúp mình số phức vận dụng cao lớp 12

Cho số phức z thoả mãn 3z + 4i = (3− 4iz)z^10. Tính môđun của số phức z. A. z = 3. B. z = 1. C. z = 5. D. z = 4.

Toán Học 0 câu trả lời 372 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.