Hoàng Thị Thu Trang [43656] Đã mua 3 khóa học
17/10/2018 9:35:35 PM

Không gian véctơ

Trong hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình x+y+z=a, a là một hằng số. Kí hiệu V là tập hợp các vectơ trong không gian $R^3$, mỗi vecto trong V tương ứng với một điểm trên P, với các thành phần của mỗi vecto là tọa độ của các điểm tương ứng. Hãy chỉ ra 2 vectơ nằm trong V mà chúng ĐLTT

Giải tích 17/10/2018 10:30:53 PM 1 câu trả lời 1177 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 23:15 17-10-2018

Em xem lời giải tương ứng trong đề thi của khoá học nha. Câu hỏi đã có lời giải chi tiết tại đây:

http://www.askmath.vn/cau-hoi/trong-he-toa-do-cho-mat-phang-voi-la-mot-hang-so-ki-hieu-la-tap/6de1fcc2-d9f0-42f0-8866-0400db429def

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.