LeNgocHau(K18HCM) [174831]
06/11/2023 10:13:24 PM

Integral - Riemann Sum

Moi người giải giúp em bài này với ạ khó quá :<

Giải tích 0 câu trả lời 479 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.