BKA [14271] Đã mua 2 khóa học
12/07/2019 11:39:46 PM

hỏi câu hỏi Câu 34 (10 Điểm) - Q098774654

hỏi câu hỏi Câu 34 (10 Điểm) - Q098774654
tại sao không giải trường hợp 2. ở chỗ dấu hoặc

Toán Học 1 câu trả lời 505 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 11:12 16-07-2019

*Chú ý bất phương trình ${{x}^{2}}\le m-4$ không đúng với mọi $x\ge 2$ vì $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,{{x}^{2}}=+\infty .$ 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.