huy123 [114340]
01/11/2020 8:34:51 PM

Hoán vị // Dạ em làm đc rồi

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 sao cho chữ số 1 và chữ số 3 không đứng cạnh nhau ?

Toán Học 01/11/2020 8:42:18 PM 0 câu trả lời 451 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.