Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học
08/04/2020 10:27:01 PM

Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{{{\ln }^{2}}x}{{{x}^{4}}}$ trên khoảng $(0;+\infty )$ là

Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{{{\ln }^{2}}x}{{{x}^{4}}}$ trên khoảng $(0;+\infty )$ là

 

Toán Học 1 câu trả lời 438 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 22:27 08-04-2020

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.