hungaz5 [87441]
31/05/2020 7:33:24 PM

hình học không gian

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên là 2a. Tính khoảng cách giữa AB và B’C

Toán Học 0 câu trả lời 396 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.