The Bao Hoang [51541]
29/07/2019 11:37:45 PM

GTNN hàm số có tham số

Tìm tất cả các giá trị m sao cho hàm số f(x)=(mx+5)/(x-m) có GTNN trên đoạn [0,1] bằng -7

A.m=2.      B.m=5/7.    C.m=1/4.    D.m=3/2

Toán Học 1 câu trả lời 266 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 14:32 03-08-2019

\[f'(x) = \frac{{ - {m^2} - 5}}{{{{(x - m)}^2}}} < 0,\forall x \in [0;1] \Rightarrow \mathop {\min }\limits_{[0;1]} f(x) = f(1) = \frac{{m + 5}}{{1 - m}} =  - 7 \Leftrightarrow m = 2.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.