phamhao21062003 [63104]
16/06/2019 11:02:25 PM

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

Toán Học 1 câu trả lời 2830 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
ctb1720 [70328] 18:35 17-06-2019

có 1470 số  có 4 chữ số khác nhau dạng abcd
d có thể bằng 0;2;4;6

d=0 có 48  số
d=2 có 26 số
d=4 có 22 số

d=6 có 26 số 

tổng có 122 số

xs= 122/1470

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.