LD [84991] Đã mua 2 khóa học
04/12/2020 9:22:29 PM

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 34/( căn(x^3-3x+2m)^2+1) trên đoạn [0;3] bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S bằng:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 34/( căn(x^3-3x+2m)^2+1) trên đoạn [0;3] bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

Toán Học 1 câu trả lời 2650 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 23:10 06-12-2020

Nếu có khoá học tại Vted thì em xem tại đây nhé: https://www.askmath.vn/cau-hoi/goi-la-tap-hop-tat-ca-cac-gia-tri-thuc-cua-tham-so-sao-cho-gia-tri/4e5451e7-7191-4e4a-be1a-2787b6de5cbc

Xem lại bài giảng min – max hàm trị tuyệt đối.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.