LD [84991] Đã mua 2 khóa học
15/11/2020 1:15:34 PM

gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y=|x^4+mx^3+2m^2x^2+m-1| đồng biến trên (1;+R).Tổng tất cả các phần tử của S là

Toán Học 1 câu trả lời 3344 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:55 15-11-2020

Em xem lời giải tại đây: 

https://www.askmath.vn/cau-hoi/goi-la-tap-hop-tat-ca-cac-gia-tri-nguyen-cua-sao-cho-ham-so-dong/c0c4ac97-3e71-444d-adfb-328d59aa3436

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.