LD [84991] Đã mua 2 khóa học
15/11/2020 12:58:59 PM

gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y=|x^4+mx^3+2m^2x^2+m-1| đồng biến trên (1;+R).Tổng tất cả các phần tử của S là

Toán Học 0 câu trả lời 694 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.