Unset [148459]
22/12/2021 1:19:46 PM

Gọi A là ma trận có các cột lần lượt là các vec tơ X1, X2, X3, X4. a. (1 điểm) Giải và biện luận theo m hạng của ma trận A.

1 5 9  13 -1

2 6 10 14 -2

3 7 m  15 -3

4 8 10 3  -4

Olympic Toán SV - Đại số 22/12/2021 7:30:19 PM 0 câu trả lời 45 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.