NgânPhan1111 [158997]
05/08/2022 11:28:28 PM

giúp mình với :(((((

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC =2, AB =căn 3 và AA’=1. Góc giữa 2 mặt phẳng (ABC’) và (ABC) bằng?

Toán Học 2 câu trả lời 252 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
procyan [160236] 14:47 07-09-2022

You can learn the difficult concept to understand from Solvemate. This is a education service for using technology to adapt in order to create mathematical problems based on the learning needs of students.

Math mate in your pocket. https://intro.solve-mate.com/

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 12:17 06-08-2022

Ta có $\left\{ \begin{array}{l}AB \bot BC\\AB \bot BB'\end{array} \right. \Rightarrow AB \bot \left( {BCC'B'} \right) \Rightarrow AB \bot C'B$

Ta có $\left\{ \begin{array}{l}(ABC') \cap (ABC) = AB\\BC \bot AB,BC \subset (ABC)\\C'B \bot AB,C'B \subset (ABC')\end{array} \right. \Rightarrow \left( {\widehat {(ABC),(ABC')}} \right) = \left( {\widehat {BC,C'B}} \right) = \widehat {C'BC}$

Xét $\Delta BCC'$ vuông tại $C$ có $\tan \widehat {C'BC} = \dfrac{{CC'}}{{CB}} = \dfrac{1}{{\sqrt {A{C^2} - A{B^2}} }} = 1 \Rightarrow \widehat {C'BC} = 45^\circ $

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.