haha1234 [177653]
13/03/2024 2:32:08 PM

giúp mình gấp ạ

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn đó Qua M về hai tiếp tuyển MB, MC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm). a/ Chứng minh tứ giác MBOC nội tiếp, b/ Từ M kể cát tuyển MEF với (O) (E nằm giữa M và F). Qua B về dây BA song song với EF. Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh ba điểm A,1,C thẳng hàng.
14:10
/-strong
/-heart
:>
:o
:-((
:-h
 
 
Đã gửi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán học 0 câu trả lời 146 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.