socolasua92 [99339]
02/06/2020 7:52:34 PM

Giúp mình câu 46 với

Toán Học 2 câu trả lời 265 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 12:03 04-06-2020

Đặt $t={{e}^{y}}(t>0)\Rightarrow {{x}^{4}}+{{t}^{4}}-3=xt\left( 1-2xt \right)\Leftrightarrow {{x}^{4}}+{{t}^{4}}-3=xt-2{{x}^{2}}{{t}^{2}}.$

Do ${{x}^{4}}+{{t}^{4}}\ge 2{{x}^{2}}{{t}^{2}}\Rightarrow 2{{x}^{2}}{{t}^{2}}-3\le xt-2{{x}^{2}}{{t}^{2}}\Leftrightarrow -\frac{3}{4}\le xt\le 1.$

 

Suy ra $P=\ln x+y=\ln \left( x{{e}^{y}} \right)=\ln \left( xt \right)\le 0.$ Chọn đáp án D.

0
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 23:56 02-06-2020

D

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.