Jin Ryuzaki [114641]
06/12/2020 8:33:10 AM

Giúp mình câu 1 với ạ

Giúp mình câu này với ạ. Cảm ơn ạ.

Toán học 06/12/2020 12:45:28 PM 1 câu trả lời 530 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 00:28 07-12-2020

\[\begin{gathered} A = \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt a + \sqrt {ab} + 1}} + \frac{{3\sqrt b }}{{\sqrt {bc} + 3\sqrt b + 3}} + \frac{{\sqrt c }}{{\sqrt {ac} + \sqrt c + 3}} \hfill \\ abc = 9 \Rightarrow \left\{ \begin{gathered} \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt a + \sqrt {ab} + 1}} = \frac{{\sqrt {\frac{9}{{bc}}} }}{{\sqrt {\frac{9}{{bc}}} + \sqrt {\frac{9}{c}} + 1}} = \frac{3}{{3 + 3\sqrt b + \sqrt {bc} }} \hfill \\ \frac{{\sqrt c }}{{\sqrt {ac} + \sqrt c + 3}} = \frac{{\sqrt c }}{{\sqrt {\frac{9}{b}} + \sqrt c + 3}} = \frac{{\sqrt {bc} }}{{3 + \sqrt {bc} + 3\sqrt b }} \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \Rightarrow A = \frac{3}{{3 + 3\sqrt b + \sqrt {bc} }} + \frac{{3\sqrt b }}{{\sqrt {bc} + 3\sqrt b + 3}} + \frac{{\sqrt {bc} }}{{3 + \sqrt {bc} + 3\sqrt b }} = 1 \hfill \\ \end{gathered} \]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.