0947273297 [43044] Đã mua 3 khóa học
05/06/2020 9:12:05 PM

giúp mình c43 vs ạ

Toán Học 1 câu trả lời 351 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 23:10 05-06-2020

Có biến đổi giả thiết về dạng tích:

$\begin{gathered} {x^6}{\left[ {f'(x)} \right]^3} + 27{\left[ {f(x) - 1} \right]^4} = 0 \Leftrightarrow {x^6}{\left[ {f'(x)} \right]^3} = - 27{\left[ {f(x) - 1} \right]^4} \hfill \\ \Leftrightarrow {x^2}f'(x) = - 3\sqrt[3]{{{{\left[ {f(x) - 1} \right]}^4}}} \Rightarrow \dfrac{{f'(x)}}{{\sqrt[3]{{{{\left[ {f(x) - 1} \right]}^4}}}}} = - \dfrac{3}{{{x^2}}}. \hfill \\ \end{gathered} $

Lấy tích hai vế từ 1 đến 2 có

$\begin{gathered} \int\limits_1^2 {\dfrac{{f'(x)}}{{\sqrt[3]{{{{\left[ {f(x) - 1} \right]}^4}}}}}dx} = \int\limits_1^2 {\left( { - \dfrac{3}{{{x^2}}}} \right)dx} = - \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow \int\limits_1^2 {{{\left( {f(x) - 1} \right)}^{ - \dfrac{4}{3}}}d\left( {f(x)} \right)} = - \dfrac{3}{2} \hfill \\ \Leftrightarrow - 3{\left( {f(x) - 1} \right)^{ - \dfrac{1}{3}}}\left| \begin{gathered} 2 \hfill \\ 1 \hfill \\ \end{gathered} \right. = - \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow - \dfrac{3}{{\sqrt[3]{{f(2) - 1}}}} + \dfrac{3}{{\sqrt[3]{{f(1) - 1}}}} = - \dfrac{3}{2};f(1) = 0 \Rightarrow f(2) = - 7. \hfill \\ \end{gathered} $

 

Chọn đáp án D.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.