maihuy2k2 [7593]
20/12/2019 8:57:23 PM

giúp em vs ạ. em xin cảm ơn

cho tứ diện ABCD có AB=AD=BD=2, AC= √7, BC= √3 khoảng cách AB,CD=1. tính thể tích ABCD=?

Toán Học 0 câu trả lời 381 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.