Bồ Công Anh [25682] Đã mua 1 khóa học
09/06/2020 8:00:53 AM

giúp em với ạ, xác suất nè

Một hộp chứa 10 quả cầu được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 10, lấy ngẫu nhiên 5

quả cầu. Xác suất để tích các số ghi trên 5 quả cầu đó chia hết cho 3 bằng

Toán Học 1 câu trả lời 1244 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 12:25 09-06-2020

Link câu hỏi: https://www.askmath.vn/cau-hoi/mot-hop-chua-10-qua-cau-duoc-danh-so-theo-thu-tu-tu-1-den-10-chon/8af2509a-8792-4327-b0e3-6a45d34af331

Số cách chọn ngẫu nhiên 5 quả cầu là $C_{10}^{5}.$

Để tích của 5 số là một số chia hết cho 3 thì ít nhất một số phải chia hết cho 3.

Tập $\left\{ 1,...,10 \right\}$ có 3 phần tử chia hết cho 3 là 3, 6, 9.

Số cách chọn 5 quả cầu không có quả cầu nào mang số chia hết cho 3 là $C_{7}^{5}.$

Số cách chọn 5 quả cầu có ít nhất một quả mang số chia hết cho 3 là $C_{10}^{5}-C_{7}^{5}.$

Xác suất cần tính bằng $\dfrac{C_{10}^{5}-C_{7}^{5}}{C_{10}^{5}}=\dfrac{11}{12}.$ Chọn đáp án D.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.