Nguyễn Vũ Bội Đan [112512]
31/01/2021 9:28:02 PM

Giúp em câu số 10 ạ có phải đề sai không ạ

Toán Học 03/02/2021 10:33:47 PM 1 câu trả lời 229 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 22:35 03-02-2021

\[\begin{gathered} f'(x) = x{f^2}(x) \Leftrightarrow \frac{{f'(x)}}{{{f^2}(x)}} = x \Rightarrow \int {\frac{{f'(x)}}{{{f^2}(x)}}dx} = \int {xdx} \Leftrightarrow - \frac{1}{{f(x)}} = \frac{{{x^2}}}{2} + C \hfill \\ f( - 1) = 1 \Leftrightarrow - \frac{1}{1} = \frac{1}{2} + C \Leftrightarrow C = - \frac{3}{2} \Rightarrow - \frac{1}{{f(x)}} = \frac{{{x^2} - 3}}{2} \Leftrightarrow f(x) = \frac{2}{{3 - {x^2}}} \Rightarrow f(2) = - 2. \hfill \\ \end{gathered} \]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.