Nguyễn Thu Trà [58407]
09/01/2020 9:16:42 AM

Giúp em câu này ạ, em thấy nó ra (0;1/2) nhưng cô lại bảo (0;1/2]. Nhưng hình như khi m=1/2 thì không tồn tại lim dần đến -1

\frac{1+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^{2}-(1-m)+2m}

Toán Học 0 câu trả lời 424 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.