Tài năng trẻ Lin-gát-đi-nhô [29753] Đã mua 3 khóa học
14/12/2018 7:44:06 PM

Giup em cau GTNN

cho a,b,c>0 và a+b+c>=6, tìm min A=a^3/(b+c) + b^3/(a+c) + c^3/(a+b)

Toán Học 0 câu trả lời 591 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.