Nguyễn Công Kiên [15925] Đã mua 6 khóa học
16/12/2022 10:19:12 AM

Giúp em câu cuối ạ

Toán Học 1 câu trả lời 86 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 11:30 16-12-2022

\[\begin{gathered} *a = x - 3;b = y - 3;c = z - 3 \Rightarrow M = \dfrac{1}{2}\left( {\dfrac{b}{{a + b}} + \dfrac{c}{{b + c}}} \right) + \dfrac{{9a}}{{a + c}};a \geqslant b \geqslant c > 0 \hfill \\ *x = b/a;y = c/a \Rightarrow 0 < y \leqslant x \leqslant 1;M = g\left( x \right) = \dfrac{1}{2}\left( {\dfrac{x}{{1 + x}} + \dfrac{y}{{x + y}}} \right) + \dfrac{9}{{1 + y}} \hfill \\ *g'\left( x \right) = \dfrac{1}{2}\left( {\dfrac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} - \dfrac{y}{{{{\left( {x + y} \right)}^2}}}} \right) = \dfrac{1}{2}\dfrac{{{{\left( {x + y} \right)}^2} - y{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}{{\left( {x + y} \right)}^2}}} \hfill \\ *g'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x + y = \left( {x + 1} \right)\sqrt y \Leftrightarrow x\left( {1 - \sqrt y } \right) = \sqrt y - y = \sqrt y \left( {1 - \sqrt y } \right) \Leftrightarrow x = \sqrt y \hfill \\ *M \geqslant g\left( {\sqrt y } \right) = \dfrac{{\sqrt y }}{{1 + \sqrt y }} + \dfrac{9}{{1 + y}} \geqslant \mathop {\min }\limits_{\left( {0;1} \right]} g\left( y \right) = g\left( 1 \right) = 5. \hfill \\ \end{gathered} \]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.