Abc [138705]
22/03/2022 12:09:46 AM

giúp em câu 49 ạ

Toán Học 1 câu trả lời 86 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 06:54 22-03-2022

Vì $A\left( { - 3;0;1} \right) \in d;d//\left( P \right):x - 2y + 2z - 5 = 0 \Rightarrow d \subset \left( Q \right):x - 2y + 2z + 1 = 0$ là mặt phẳng qua $A$ song song với $\left( P \right)$

Gọi $H\left( -\dfrac{1}{9};\dfrac{11}{9};\dfrac{7}{9} \right)=\mathbf{h/c}\left( \mathbf{B,}\left( \mathbf{Q} \right) \right);K=\mathbf{h/c}\left( \mathbf{B,d} \right)\Rightarrow BK=d\left( B,d \right)\ge BH=\mathbf{const}.$

Dấu bằng xảy ra khi $K\equiv H\Rightarrow d\equiv AH\Rightarrow \overrightarrow{{{u}_{d}}}=\overrightarrow{AH}\left( \dfrac{26}{9};\dfrac{11}{9};-\dfrac{2}{9} \right)//\left( 26;11;-2 \right)\Rightarrow d:\dfrac{x+3}{26}=\dfrac{y}{11}=\dfrac{z-1}{-2}.$ Chọn đáp án B.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.