nguyenthanhdat235 [165070] Đã mua 1 khóa học
27/02/2023 12:46:24 PM

giúp em bài này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 70 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 16:31 27-02-2023

Rảnh thầy cập nhật cho ở đây nhé

https://vted.vn/tin-tuc/bai-thi-danh-gia-tu-duy-2023-mon-toan-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-muc-do-danh-gia-tu-duy-dang-cau-hoi-va-cac-vi-du-mau-6214.html

Câu 12. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số $m$ sao cho phương trình $m\sin \left[ \left( x+2m \right)\pi \right]=x$ có đúng $11$ nghiệm thực phân biệt. Tổng các phần tử của $S$ là

A. $11.$

B. $9.$

C. $6.$

D. $5.$

Giải. Với số nguyên dương $m$ phương trình tương đương với: $m\sin \left[ \left( x+2m \right)\pi \right]=x\Leftrightarrow \sin \left( \pi x \right)=\dfrac{x}{m}$

Đường đường thẳng $d:y=\dfrac{x}{m}$ qua gốc toạ độ $O$ và có hệ số góc ${{k}_{d}}=\dfrac{1}{m}$ dương nên đồ thị hướng lên

Vẽ đồ thị hai hàm số $\left( C \right):y=\sin \left( \pi x \right)$ và $d:y=\dfrac{x}{m}$ trên cùng hệ trục toạ độ:

Phương trình có đúng 11 nghiệm thực phân biệt khi $d$ nằm giữa hai đường thẳng ${{d}_{1}},{{d}_{2}}\Leftrightarrow {{k}_{{{d}_{1}}}}<{{k}_{d}}<{{k}_{{{d}_{2}}}}$

Trong đó ${{d}_{1}}$ qua $O\left( 0;0 \right),A\left( 6,5;1 \right)$ có hệ số góc ${{k}_{{{d}_{1}}}}=\dfrac{{{y}_{A}}-{{y}_{O}}}{{{x}_{A}}-{{x}_{O}}}=\dfrac{1}{6,5}$

Và ${{d}_{2}}$ qua $O\left( 0;0 \right),B\left( 4,5;1 \right)$ có hệ số góc ${{k}_{{{d}_{2}}}}=\dfrac{{{y}_{B}}-{{y}_{O}}}{{{x}_{B}}-{{x}_{O}}}=\dfrac{1}{4,5}$

 

Vậy $\dfrac{1}{6,5}<\dfrac{1}{m}<\dfrac{1}{4,5}\Leftrightarrow 4,5<m<6,5\Rightarrow m=5;m=6\Rightarrow \sum{m}=11.$ Chọn đáp án A.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.