caotopro95 [59469]
04/12/2018 5:45:51 PM

Giúp em 2 câu này với ạ

Toán Học 3 câu trả lời 546 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
caotopro95 [59469] 15:55 05-12-2018

dạ, cảm ơn anh. Phiền anh rồi.

 

1
Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 07:39 05-12-2018

Tham khảo em nhé!!!

Lời giải.

Đặt ${{6}^{x}}-2x-1=3{{\log }_{6}}\left( 5x+1 \right)=3t$ $\Rightarrow \left\{ \begin{align} & {{6}^{x}}-2x-1=3t \\ & 5x+1={{6}^{t}} \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & {{6}^{x}}-2x-1=3t \\ & {{6}^{t}}-2x-1=3x \\\end{align} \right.$ $\Rightarrow {{6}^{t}}-{{6}^{x}}=3x-3t$ 

$\Leftrightarrow {{6}^{t}}+3t={{6}^{x}}+3x\Leftrightarrow t=x\Leftrightarrow {{6}^{x}}-5x-1=0.$

Xét hàm số $f\left( x \right)={{6}^{x}}-5x-1$ có ${f}'\left( x \right)={{6}^{x}}\ln 6-5,{f}''\left( x \right)={{6}^{x}}{{\left( \ln 6 \right)}^{2}}>0,\forall x>-\frac{1}{5}.$

Do đó ${f}'\left( x \right)=0$ có tối đa 1 nghiệm. Hay phương trình $f\left( x \right)=0$ có tối đa hai nghiệm.

Mà $f\left( 0 \right)=f\left( 1 \right)=0.$ Do đó $x=0,x=1$ là hai nghiệm của phương trình đã cho.

Chọn đáp án A.

0
Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 07:30 05-12-2018

Tham khảo em nhé!!! 

Lời giải.

Đặt ${{\log }_{3}}\left| {{x}^{2}}-\sqrt{2}x \right|={{\log }_{5}}\left( {{x}^{2}}-\sqrt{2}x+2 \right)=t\Rightarrow \left\{ \begin{align} & \left| {{x}^{2}}-\sqrt{2}x \right|={{3}^{t}} \\ & {{x}^{2}}-\sqrt{2}x+2={{5}^{t}} \\\end{align} \right.\Rightarrow \left| {{5}^{t}}-2 \right|={{3}^{t}}$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & {{5}^{t}}-2={{3}^{t}} \\ & {{5}^{t}}-2=-{{3}^{t}} \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & {{\left( \frac{5}{3} \right)}^{t}}-2.{{\left( \frac{1}{3} \right)}^{t}}=1 \\ & {{5}^{t}}+{{3}^{t}}=2 \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & t=1 \\ & t=0 \\\end{align} \right..$ 

Khi đó $\left[ \begin{align} & {{x}^{2}}-\sqrt{2}x+2=5 \\ & {{x}^{2}}-\sqrt{2}x+2=1 \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & {{x}^{2}}-\sqrt{2}x-3=0 \\ & {{x}^{2}}-\sqrt{2}x+1=0 \\\end{align} \right.$ $\Leftrightarrow x=\frac{\sqrt{2}\pm \sqrt{41}}{2}.$

Chọn đáp án B.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.