Võ Dương Tuấn Kiệt [70705]
18/12/2018 12:15:19 PM

Giúp e với ạ em cần gấp

cho 2x^2+2y^2+20x+10y-6xy+49=0 tìm max của 18x+12y+2019

Toán Học 0 câu trả lời 499 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.