NaNa2929 [75009]
11/11/2019 6:33:55 PM

Giúp e câu tích phân này với ak

Tích phân từ 1 đến e của x+1/x^2+x.lnx

tích phân từ 1 đến 2 của (x+1)^2.e^(x-1/x)

Toán Học 11/11/2019 6:38:09 PM 1 câu trả lời 462 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 13:47 12-11-2019

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.