NaNa2929 [75009]
16/11/2019 9:41:31 PM

Giúp e câu tích phân này với a

Tích phân từ 0 đến 1 của (pi.x^3+2^x+e.x^3.2^x)/pi+e.2^x

 

Toán Học 1 câu trả lời 393 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 23:55 27-11-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.