luanvn [183205]
01/07/2024 9:41:31 AM

Giúp e câu này với ạ

Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp 2 kí tự A, 2 kí tự B, 1 kí tự C, 1 kí tự D, 1 kí tự E vào

7 ô hàng dọc, sao cho 2 kí tự A đứng cạnh nhau hoặc 2 kí tự B đứng cạnh nhau?

Toán Học 0 câu trả lời 45 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.