NaNa2929 [75009]
22/04/2020 10:09:42 PM

Giúp e câu này với

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 gồm 3 chữ số. Xác suất để số được chọn chia hết cho 5 bằng

Toán Học 1 câu trả lời 351 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:20 22-04-2020
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.