vted-er 2k4 [23919]
31/07/2020 10:32:36 PM

Giúp e câu này

Toán Học 1 câu trả lời 330 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 02:38 01-08-2020

em đặt t=f'(x) giải pt bậc 2 ẩn t có f'(x) đó em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.