hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
16/01/2023 11:14:50 AM

Giúp e bài này ạ

__________________________________________________________________________________________________

Toán Học 1 câu trả lời 423 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 11:54 16-01-2023

Gợi ý: Dùng chóp có cạnh bên bằng nhau. Hình chiếu của A' xuống đáy trùng với tâm ngoại tiếp O của tam giác ABC. Khoảng cách d(AA',BC)=d(A,(BCC'B'))=3d(O,(BCC'B'))...

https://askmath.vn/cau-hoi/cho-khoi-lang-tru-co-day-la-tam-giac-deu-canh-biet-va-khoang-cach/463c8f60-f0c0-412a-90d6-636c8198ed16

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.